Sekator herbicīds

Sekator OD

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un tīruma usnes apkarošanai.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle

Darbīgās vielas: amidosulfurons 100 g/l, nātrija metiljodosulfurons 25 g/l, preperāts satur dietilmefenpiru 250 g/l smago aromātisko ogļūdeņradi (naftas produkts)

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 1 un 5 litri

Lietošanas devas skatīt iepakojumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG