Puma Universal herbicīds

Puma Universal

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu (īpaši vējauzas un parastās rudzusmilgas) apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži

Darbīgās vielas: etilfenoksaprops- P 69 g/l, preperāts satur dietilmefenpiru 75 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 1l; 5l; 15l; 20l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG