Maister Power

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu
apkarošanai kukurūzas sējumos.

Apstrādājamās kultūras: kukurūza

Darbīgās vielas: foramsulfurons 30 g/l; nātrija metil –jodosulfurons 1 g/l; metil-tiēnkarbazons 10 g/l

Preparatīvā forma: dispersija eļļā

Iepakojums: 4X5 l

Deva: 1.0-1.5 l/ha

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG