Incelo

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas rudzu un ziemas tritikāles sējumos

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, ziemas rudzi, ziemas tritikāle

Darbīgās vielas: Metil-mezosulfurons 45 g/kg, Metil- tiēnkarbazons 15 g/kg

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Iepakojums: 1,5 kg

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums

Buklets
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG