Hussar Activ Plus herbicīds

Hussar Activ Plus OD

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds parastās rudzusmilgas un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos;

parastās vējauzas un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai vasaras kviešu sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, ziemas tritikāle

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli. 
 

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG