Grodyl herbicīds

Grodyl

 

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu, it īpaši ķeraiņu madaras apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles un linu sējumos, kā arī daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle,vasaras kvieši, vasaras mieži un auzas

Darbīgās vielas: amidosulfurons 75%

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Iepakojums: 500 grami

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG