DelaroForte

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un vasaras rudzu sējumos

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, ziemas un vasaras rudzi 

Darbīgās vielas: protiokonazols 93.3 g/l, spiroksamīns 107 g/l, trifloksistrobīns 80 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 4 x 5 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG