Cayunis

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un vasaras rudzu sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, ziemas un vasaras rudzi 

Darbīgās vielas: biksafēns 75 g/l, spiroksamīns 150 g/l, trifloksistrobīns 100 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 4 x 5 l, 12 x 1 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG