Personas datu apstrāde

Informācija par datu privātumu

 

Rīkojoties kā datu pārzinim,SIA Bayer un Bayer Sp. z.o.o.(turpmāk tekstā “mēs” vai “mūs”), ar šo vēlas informēt jūs par kārtību, kādā mēs veicam jūsu personas datu apstrādi un iegūstam jūsu piekrišanu noteiktiem datu apstrādes mērķiem, kas ir sīkāk aprakstīti zemāk. 

 

 1. Personas datu apstrāde

   

  Ja vien kādā no turpmākajām dokumenta sadaļām nav norādīta cita informācija, jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums izriet no nepieciešamības nodrošināt mūsu leģitīmās intereses, kas ir saistītas ar mūsu produktu un pakalpojumu popularizēšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula, 6(1)(f) pants):

  1. Klientu attiecību pārvaldība

   Mēs uzturam klientu attiecību vadības sistēmu, kurā tiek glabāti sekojošie jūsu personas dati:

   • Kontaktinformācija: šī personas datu kategorija ietver tādu informāciju kā, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa/mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita tiešsaistes kontaktinformācija. Mēs iegūstam kontaktinformāciju, nodibinot individuālas darījuma attiecības ar jums, izmantojot komerciālos datu pakalpojumu sniedzējus, kā arī no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, interneta vietnēm. Mēs izmantojam jūsu kontaktinformāciju mūsu produktu un pakalpojumu popularizēšanas nolūkā vai, lai sniegtu steidzamus, ar mūsu produktu drošību saistītus paziņojumus.
   • Klientu attiecību analīze: ja jūs pērkat no mums produktus vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs glabājam datus par klientu darījumu vēsturi. Mēs izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu jūsu intereses un informētu par produktiem un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt. Turklāt mēs arī dokumentējam un analizējam mūsu individuālo saraksti ar jums, lai nepārtraukti uzlabotu jūsu pieredzi saistībā ar mūsu produktu lietošanu vai pakalpojumu izmantošanu. Šāda informācija var ietvert ar jums pārrunātos jautājumus un jūsu izrādīto interesi. Šajā kontekstā mēs arī varam iegūt datus par jūsu interesēm no komerciāliem datu pakalpojumu sniedzējiem.
   • Konkursu organizēšana: mēs varam organizēt dažādus ar mūsu produktiem un pakalpojumiem saistītus pasākumus, tostarp konkursus. Augšminētā nodrošināšanai, mēs varam apstrādāt sekojošos personas datus: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa/mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita tiešsaistes kontaktinformācija, informācija par jūsu veiktajiem pirkumiem, kā arī informācija par jūsu atbilstību valsts amatpersonas statusam. 
   • Lojalitātes programmas pārvaldība: mēs varam piedāvāt saviem klientiem lojalitātes programmu, kas ir balstīta uz mūsu darbību reglamentējošajiem vispārīgajiem noteikumiem. Ja jūs tiem piekrītat, mēs varam izmantot lietotāja personas datus, balstoties uz nepieciešamību izpildīt līgumu (vispārīgos noteikumus) (Vispārīgā datu aizsardzības regula, 6(1)(b) pants), nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām (Vispārīgā datu aizsardzības regula, 6(1)(c) pants), aizsargāt mūsu tiesiskās un finansiālās leģitīmās intereses (Vispārīgā datu aizsardzības regula, 6(1)(f) pants), kā arī balstoties uz jūsu piekrišanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula, 6(1)(a) pants), lai nosūtītu mārketinga paziņojumus, ievērojot turpmāk šajā dokumentā aprakstīto kārtību. Mēs varam izmantot jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa /mobilā tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu tiešsaistes kontaktinformāciju, kā arī informāciju par jūsu pirkumu vēsturi.
   • Klientu attiecību uzlabošana: lai efektīvi pārvaldītu savstarpējo sadarbību un veicinātu mūsu produktu un pakalpojumu tirgus attīstību, mēs īstenojam pasākumus, kas ir vērsti uz to, lai labāk izprastu zinātniskās / lauksaimniecības tēmas, par kurām jums ir īpaša interese vai iesaiste. Šīs kategorijas personu dati ir balstīti uz mūsu pašu datiem un pieredzi, tie tiek iegūti no tirgus izpētes aģentūrām vai komerciāliem datu pakalpojumu sniedzējiem un ietver, piemēram, informāciju par jūsu ekspertīzes jomām, jūsu zinātnisko darbību, piemēram, zinātniskās publikācijas, dalību pētniecības projektos.
   • Atbilstība: lai nodrošinātu atbilstību sabiedrības iekšējām un ārējām reglamentējošām prasībām, mēs varam apkopot, analizēt vai auditēt klientu attiecību pārvaldības sistēmas datus, kas var ietvert jūsu personas datus. Šādu datu apstrāde arī var būt nepieciešama, lai iesniegtu prasību, īstenotu prasījuma tiesības vai nodrošinātu aizstāvību kādā prasībā.

        

  2. Tirgus izpēte

   Mēs sadarbojamies ar neatkarīgām datu izpētes aģentūrām, kas mūsu uzdevumā veic tirgus izpēti, balstoties uz mūsu zinātniskajām interesēm un produktiem. Mēs varam nodot jūsu kontaktinformāciju šādām tirgus izpētes aģentūrām, lai tās varētu veikt tirgus pētījumus, kas atbilst mūsu klientu specifikai.

    

  3. Mārketinga paziņojumi

   Mārketinga paziņojumu sniegšanas nolūkā mēs varam izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar jums telefoniski, pa pastu, elektroniski vai izmantojot citus elektroniskās saziņas līdzekļus (piemēram, vietnes tērzētavu, īsziņas, Messenger ziņojumus, citus elektroniskās tiešsaistes komunikācijas līdzekļus, tostarp pakalpojumus klientam pēc pieprasījuma). Mēs varam izmantot mārketinga paziņojumus, lai sniegtu informāciju par pakalpojumiem, produktiem un pasākumiem, kas atbilst jūsu interesēm vai, lai iegūtu atsauksmes par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šādas aktivitātes var ietvert jūsu interesēm pielāgotu reklāmas materiālu izvietošanu mūsu interneta vietnēs un aplikācijās. Savukārt mārketinga materiālu nosūtīšanai pa e-pastu, izmantojot citus elektroniskās saziņas līdzekļus (“Elektroniskie mārketinga paziņojumi”) vai nodošanai telefoniski ir nepieciešama jūsu piekrišana (Vispārīgā datu aizsardzības regula, 6(1)(a) pants). Skaidrības labad, telefoniska saziņa ar mērķi iegūt jūsu piekrišanu Elektronisko mārketinga paziņojumu nosūtīšanai, ir balstīta uz mūsu leģitīmo interesi veicināt mūsu produktu un pakalpojumu atpazīstamību (Vispārīgā datu aizsardzības regula, 6(1)(f) pants).

   

  1. Elektronisko mārketinga paziņojumu izmantošanas paradumu analīze

   Lai mēs varētu pielāgot savus Elektroniskos mārketinga paziņojumus jūsu interesēm un vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs esat devuši piekrišanu šādām darbībām, mēs analizējam jūsu Elektronisko mārketinga paziņojumu lietošanas paradumus, piemēram, informāciju par to, vai jūs esat atvēruši jums nosūtīto paziņojumu, kādā veidā jūs izmantojat jums nosūtītos Elektroniskos mārketinga paziņojumus (piemēram, atvērtās saites).

   

 2. Personas datu nodošana

  2.1 Pasūtīta datu apstrāde

  Mēs izmantojam specializētus pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina mums atbalstu pakalpojumu sniegšanā. Šādi pakalpojumu sniedzēji tiek rūpīgi izvēlēti un regulāri uzraudzīti. Saskaņā ar noslēgtajiem datu apstrādes līgumiem, piesaistītie pakalpojumu sniedzēji veic personas datu apstrādi tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un strikti ievērojot mūsu noteiktās prasības.  

  2.2 Trešās personas

  Mēs nododam jūsu personas datus vai nodrošinām trešajām personām piekļuvi šādiem datiem tikai sekojošajos gadījumos:

  1. Mēs varam nodot jūsu kontaktinformāciju pilnībā neatkarīgām tirgus izpētes aģentūrām, kā to paredz sadaļas 1.b. noteikumi augstāk;
  2. Augstāk minētajiem mērķiem, mēs varam nodot iepriekš uzskaitītos jūsu personas datus citām Bayer grupas sabiedrībām, piemēram, Bayer AG, Vācijā. Citas Bayer grupas sabiedrības ir tiesīgas nosūtīt jums tiešos mārketinga paziņojumus elektroniski vai izmantojot citus elektroniskās saziņas līdzekļus, tikai gadījumā, ja jūs esat piekrituši šādu paziņojumu saņemšanai, izmantojot zemāk pievienoto piekrišanas formu.   
  3. Mēs varam nodot iepriekš norādītos jūsu personu datus citiem partneriem, kas ir iesaistīti pakalpojuma sniegšanā vai komunikācijas ar jums nodrošināšanā, piemēram, mārketinga vai lojalitātes programmas pakalpojuma sniedzējiem, pētījumu aģentūrām, viesnīcas pakalpojumu un ceļojumu aģentūrām. 
  4. Jūsu dati daļēji arī var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) dalībvalstis un, kurās tiek nodrošināts zemāks datu aizsardzības līmenis nekā Eiropas valstīs. Nepieciešamības gadījumā mēs nodrošināsim, ka jūsu datiem tiek nodrošināta pietiekama aizsardzība, piemēram, slēdzot noteiktus līgumus ar attiecīgo datu importētāju. Šāda datu nodošana tiek īstenota, tikai atbilstoši datu privātumu reglamentējošo tiesību aktu prasībām.

    

 3. Personas datu glabāšanas termiņi

  Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu ar jums nodibināto klienta attiecību nepārtrauktību. Standarta kārtība paredz, ka divus gadus pēc tam, kad jūsu dati nav tikuši izmantoti, tie tiek automātiski arhivēti, glabāti trīs gadus un pēc tam dzēsti. Šis nosacījums nav piemērojams gadījumos, kad tiesību aktu prasības paredz citu datu glabāšanas termiņu (piemēram, lai izpildītu ar jums noslēgta līguma saistības vai arī, ja šāda glabāšanas nepieciešamība izriet no kādas izskatīšanas stadijā esošas tiesvedības vai to paredz piemērojamie nodokļu likumi). Šādā gadījumā datu glabāšanas termiņš var būt 10 gadi un pat ilgāks.

   

 4. Informācija par jūsu tiesībām

  Atbilstoši spēkā esošajiem datu privātuma tiesību aktiem, jums vispārēji tiek nodrošinātas sekojošās tiesības:

  1. Tiesības saņemt informāciju par jūsu personas datiem, kurus mēs glabājam;
  2. Tiesības pieprasīt jūsu personas datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;
  3. Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas ir balstīta uz mūsu leģitīmām interesēm, sabiedriskām interesēm vai pret profilēšanu, izņemot gadījumā, ja mēs spējam pierādīt, ka pastāv nepārvarami, tiesiski iemesli šādai apstrādei, kas prevalē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai arī, ja šāda apstrāde tiek veikta, lai celtu, īstenotu vai nodrošinātu aizstāvību kādā tiesiskā prasībā;
  4. Tiesības uz datu pārnesamību;
  5. Tiesības vērsties ar sūdzību datu aizsardzības iestādē (Datu valsts inspekcija, pasts@dvi.gov.lv, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050);
  6. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu turpmākai jūsu personas datu glabāšanai, apstrādei vai izmantošanai. Šāds atsaukums neietekmē balstoties uz jūsu piekrišanu iepriekš veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu.

 

Gadījumā, ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, nosūtiet attiecīgu pieprasījumu: SIA Bayer pa pastu, adresējot to „Par datu aizsardzību atbildīgajai personai“, Bayer SIA, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013“ vai e-pastā datuazsardziba@bayer.com  personai, kura atbild par datu aizsardzību Latvijā.

 

Informācija par kopīgajiem pārziņiem:

SIA Bayer
Reģistrācijas numurs: 40103182449
Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Bayer Sp. z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Varšava

Kontakti Bayer Latvija
Vai jums ir jautājumi saistīti ar agronomiju?

Mēs jums palīdzēsim! Sazinieties ar savu BAYER pārstāvi.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG