Estet herbicīds

Estet 600 e.k.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un kukurūzas sējumos, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu laukos, ganībās un pļavās.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, kukurūza

Darbīgās vielas: 600 g/l 2,4-D, (905 g/l 2,4-D 2-etilheksilestera formā)

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 10l

Lietošanas devas skatīt marķējumā. 

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG