Personas datu apstrāde Akcijas laikā

Informatīvs ziņojums

Par personu datu apstrādi

Šajā pārskatā jūs atradīsiet vissvarīgāko informāciju par to, kā SIA Bayer un Bayer Sp. z.o.o (turpmāk – Kopīgie pārziņi) apstrādā Jūsu personas datus, lai pienācīgā kārtā īstenotu Akciju, tostarp noteiktu uzvarētājus, sazinātos ar viņiem un izsniegtu balvas. Ja Jums ir vēl papildu jautājumi par Jūsu kā datu subjekta tiesībām, lūdzu, sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Personas datu apstrādes pamats ir līguma izpilde (dalība Akcijā saskaņā ar noteikumiem).

Spēles reģistrācijas laikā Kopīgie pārziņi apkopos un apstrādās šādus personas datus:

  • Informāciju par pircēju (pircēja vārds un / vai juridiskā forma), preces iegādes datums, kādas preces tika iegādātas un par kādu summu;
  • Pirkuma dokuments / rēķins, kas apliecina dalību spēlē un atbilstību noteikumiem.

Akcijas administrēšanas (īstenošanas) nolūkā personas dati tiks pārsūtīti apstrādātājam SIA Visas Loterijas, juridiskā adrese: Dzirnavu 37-62, Rīga, Latvija, LV-1010, ar kuru Kopīgajiem pārziņiem ir noslēgts personas datu apstrādes līgums. Tāpat, lai izpildītu saistības pret Akcijas uzvarētājiem, Kopīgie pārziņi var sniegt uzvarētāja personas datus tādiem uzņēmumiem kā: ceļojumu aģentūrai vai balvu pakalpojumu sniedzējam, piegādes uzņēmumam, lai nodrošinātu sekmīgu balvu izsniegšanu uzvarētājiem.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

  • piekļūt Jūsu personas datiem un to apstrādes veidam (piekļuves tiesības);
  • pieprasīt labot vai atkarībā no personas datu apstrādes mērķa pievienot nepilngadīgas personas datus (labošanas tiesības);
  • pieprasīt savu personas datu dzēšanu („tiesības tikt aizmirstam”);
  • pieprasīt Kopīgajiem pārziņiem ierobežot personas datu apstrādi pamatota iemesla dēļ (tiesības ierobežot apstrādi);
  • noteiktos gadījumus pieprasīt Kopīgajiem pārziņiem sniegto personas datu pārsūtīšanu (tiesības uz datu pārnesamību);
  • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Lai īstenotu savas tiesības, nosūtiet savu pieprasījumu SIA Bayer pa pastu, adresējot to „Par datu aizsardzību atbildīgajai personai“, Bayer SIA, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013“ vai e-pastā datuazsardziba@bayer.com personai, kura atbild par datu aizsardzību Latvijā.

Mēs apstiprinām, ka Kopīgie pārziņi piemēro samērīgus un atbilstošus tehniskos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu ievāktos personas datus no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un / vai izmaiņām.

Personas datus, kas saistīti ar Akciju, mēs apstrādāsim līdz tās beigām vai līdz brīdim, kad nodosim balvas uzvarētājiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un, lai īstenotu Kopīgajie pārziņiem piemērojamās nodokļu saistības, šajā paziņojumā norādītos personas datus var apstrādāt ilgāku laiku, nekā to ļauj likums.

Informācija par kopīgajiem pārziņiem:

SIA Bayer
Reģistrācijas numurs: 40103182449
Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Bayer Sp. z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Varšava

Vai jums ir jautājumi saistīti ar agronomiju?

Kontakti Bayer Latvija
Vai jums ir jautājumi saistīti ar agronomiju?

Mēs jums palīdzēsim! Sazinieties ar savu BAYER pārstāvi.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG