Noteikumi

(turpmāk - veicināšanas kampaņa)

2021. gada 1. janvārī.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

 1.  Kampaņas organizators ir uzņēmums Bayer Sp. z o.o., juridiskā adrese: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, ierakstīts Uzņēmumu reģistrā, ko Varšavā uztur galvaspilsētas Varšavas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra 12. uzņēmējdarbības nodaļa, ar KRS [Valsts tiesu reģistra] Nr.: 0000035338, ar pamatkapitālu 151 340 000,00 PLN apmērā, REGON [Valsts Oficiālais uzņēmējdarbības reģistra Nr.]: 010374922, NIP [PVN Nr.]: 526-00-19-068 (“Bayer“ vai “Organizators“).
 2. Veicināšanas kampaņa notiks Latvijā.
 3. Kampaņas produkti ir tālāk norādītie Bayer produkti: Bariton® Super, Redigo® Pro, Attribut®, Betanal® 160Estet, Fenix®, Grodyl®, Hussar® Activ Plus, Komplet®, Mateno® DUO, MCPA Super, Puma Universal®, Sekator®, Targa Super, Cerone®, Aliette®, Ascra Xpro®, Falcon® Forte, Folicur®, Infinito®, Input®, Input® Triple, Leimay, Previcur® Energy, Propulse®, Prosaro®, Serenade® ASO, Tilmor®, Variano Xpro®, Siltra Xpro®, Decis® Mega (turpmāk tekstā kopā — “Produkti”). Izslēgtie produkti, kas Kampaņā nepiedalās: Decalb sēklas, RoundUp grupas produkti, Maister Power®. Produktu saraksts var tikt mainīts kampaņas laikā.
 4. Šie Noteikumi un nosacījumi ir dokuments, kurā definēti noteikumi un nosacījumi Dalībnieku dalībai Produktu Veicināšanas kampaņā un izklāstīti Dalībnieka un Organizatora sadarbības noteikumi attiecībā uz Veicināšanas kampaņu.
 5. Veicināšanas kampaņas darbības laiks: no 2021. gada 1. janvāra līdz 30.10.2021.
 6. Pretenziju iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. novembris.Pretenzijas jāsūta rakstiski – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010 vai bayer@loterijas.lv) līdz 2021. gada 15. novembrim ar norādi “Veicināšanas kampaņa “Fungicīds””. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
 7. Veicināšanas kampaņa ir paredzēta lauksaimniekiem un uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisku darbību un nenodarbojas ar produktu tālākpārdošanu (turpmāk tekstā — “Dalībnieki”). Veicināšanas kampaņā var piedalīties tikai uzņēmējs (uzņēmumu īpašnieki, ja tie darbojas kā saimnieciskās darbības veicēji).
 8. Kampaņā nedrīkst piedalīties:
  • fiziskas vai juridiskas personas, kas iegādājas produktus izplatīšanai, kā arī lauksaimniecības kooperatīvi, taču kampaņā drīkst piedalīties atsevišķi kooperatīvu biedri, kas tieši izmanto BAYER augu aizsardzības produktus.
  • uzņēmēji, kas ir Organizatora vai Aģentūras iestāžu darbinieki un biedri.
 9. Šie Noteikumi un nosacījumi būs pieejami pārbaudei visā Programmas darbības laikā Organizatora birojā, tīmekļa vietnē www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv. Nolikuma tekstu var darīt pieejamu arī Organizatora pārstāvji.
 10. Produkti, kas piedalās kampaņā var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Kampaņā.
 11. Organizators patur tiesības nodot daļu veicamo darbību ārpakalpojuma sniedzējam — SIA Visas Loterijas, t. 67686540, bayer@loterijas.lv (turpmāk tekstā — “Aģentūra”).
 12. Kampaņa var tik pārtaraukta par to informējot www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv, pieteikumi kas tiek iesniegti pēc kampaņas partraukšanas, netiek akceptēti. Dalībnieks tiek informēts par to.
   

 

2. VEICINĀŠANAS KAMPAŅAS NOTEIKUMI

 1. Reģistrēties kampaņai var tīmekļa vietnēs www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv vai nosūtot pieteikumu epastā bayer@loterijas.lv.
 2. Reģistrācija kampaņai notiek no 2021. gada 15. Jūlija līdz 2021. gada 30. oktobrim.
 3. Ja Kampaņas veidlapu ir aizpildījusi persona, kas nav pilnvarota pārstāvēt Dalībnieku, Kampaņas veidlapai ir jāpievieno pilnvara pārstāvēt Dalībnieku.
 4. Fiziska persona, kas paziņo par dalību Veicināšanas kampaņā saskaņā ar šī Nolikuma nosacījumiem, ziņo par konkrēta uzņēmēja dalību Kampaņā, nevis savu dalību.
 5. Saņemot Kampaņas veidlapu, Aģentūra Bayer vārdā apstiprinās Dalībnieka dalību kampaņā. Ja apstiprinājums netiek saņemts, Dalībniekam ir jāsazinās ar Aģentūru pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai epastu bayer@loterijas.lv.
 6. Kampaņas veidlapa, ko iesniedzis Dalībnieks, kurš nepiekrīt personas datu apstrādei šī Nolikuma mērķiem saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, nav derīga.
 7. Nepilnīga vai nepareizi aizpildīta Kampaņas veidlapa liedz piedalīties Veicināšanas kampaņā.
 8. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu Kampaņas veidlapu.
 9. Dalībnieks, kas piedalās programmā, dalības laikā apņemas atjaunināt savus datus, aktualizējot Kampaņas veidlapu, atbilstoši faktiskajam stāvoklim.
 10. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt Dalībnieka Kampaņas veidlapā sniegto datu pareizību vai tos atjaunināt, un šādam nolūkam pieprasīt no Dalībnieka papildu datus un dokumentus. Ja Dalībnieks sniedz nepatiesus datus, Organizators ir tiesīgs pārtraukt Dalībnieka dalību Veicināšanas kampaņā.

 

3. BALVAS

 1.  Dalībnieks, kurš 3.3. punktā norādītajos daudzumos no pilnvarotiem Bayer izplatītājiem, kas definēti 3.2. punktā, iegādājās Produktus, ir tiesīgs saņemt balvu.
 2. Produkti ir jāiegādājas no jebkura pārdevēja, kas atrodas Latvijā un ir tiesīgs pārdot un izplatīt Bayer augu aizsardzības produktus.
 3. Gadījumā, ja Dalībnieks iegādājas:
  1. 1.7. punktā minētos Bayer produktus 40 000,00 EUR bez PVN apmērā, Dalībniekam ir tiesības saņemt balvu — iPad Pro;
  2. 1.7. punktā minētos Bayer produktus 80 000,00 EUR bez PVN apmērā, Dalībniekam ir tiesības saņemt balvu — iPhone 12 Pro Max.
 4. Turklāt, ja Dalībnieks ir fiziska persona, šāda Dalībnieka vārdā tiek samaksāts ienākuma nodoklis. Balvas kopsumma un attiecīgā ienākuma nodokļa summa veido balvas kopējo vērtību. Ienākuma nodokli Aģentūra deklarēs un samaksās tieši nodokļu iestādēm.
 5. Ja Dalībnieka attiecīgā pirkuma apmērs ir lielāks, ir iespējams iegūt arī vairākas balvas.
 6. Gadījumā, ja Dalībnieki ir tiesīgi saņemt balvu par augstāka līmeņa pirkumiem, Organizators ar Bayer pārstāvja piekrišanu ļauj Dalībniekam saņemt vairāk balvu par mazākiem pirkumiem (piemēram, 80 000,00 EUR pirkumu gadījumā Dalībnieks ir tiesīgs un var izvēlēties 2 balvas par 40 000,00 EUR pirkumu).
 7. Kampaņas rīkotājiem Kampaņas dalībnieka Kampaņas laikā iegūtā balva pēc Kampaņas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Kampaņas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 8. Dalībnieks apstiprina pirkumus, iesniedzot Aģentūrai apstiprinājumu par iegādāto produktu daudzumu, kā norādīts 9.–11. punktā turpmāk.
 9. Dalībniekam ir pienākums nosūtīt Aģentūrai rēķinus, kas apstiprina Produktu iegādi. Tie jānosūta skenētā veidā uz Aģentūras e-pasta adresi vai jāpievieno reģistrācijas veidlapai. Par attiecīgo dokumentu aizpildīšanu un iesniegšanu pilnībā atbild Kampaņas Dalībnieks, nevis izplatītājs, no kura ir iegūti Kampaņas Produkti. Pirkuma dokumenta izdošanas datumam jāietilpst 1.4. punktā noteiktajā Kampaņas termiņā. Pirkuma dokumentu skenējumu/fotoattēlu iesniegšanas termiņš ir 30.10.2021. Nosūtāmajiem dokumentiem jāietver visi dati, kas noteikti valsts nodokļu tiesību aktos.
 10. Pirkuma dokumenti, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa beigām, netiek iekļauti pirkuma kopējā summā. Dalībnieki apliecina, ka to reģistrētie pirkumi ir derīgi, pareizi un tiem ir pirkumu apliecinošu dokumentu oriģināli (pirkuma kvīts vai pirkuma rēķins). Dalībniekiem ir stingri aizliegts negodīgi ietekmēt rezultātus.
 11. Ja Dalībnieks nav iesniedzis informāciju vai dokumentus, kas apstiprina tiesības uz balvu, vai Organizatoram ir šaubas par balvas pienākšanos, 3.13. punktā norādītais balvas piešķiršanas datums tiek attiecīgi atlikts. Ja rodas šaubas par to, vai Dalībnieks atbilst visiem šajā Nolikumā izklāstītajiem nosacījumiem, Organizators ir tiesīgs apturēt balvas piešķiršanu, līdz Dalībnieks pierāda, ka attiecīgie nosacījumi ir izpildīti.
 12. Dalībnieks sniedz neatsaucamu piekrišanu nosūtīto ziņojumu attiecībā uz Kampaņas ietvaros iegādāto produktu daudzumu atbilstības pārbaudei. Bayer pārstāvim ir tiesības pārbaudīt no izplatītājiem iegādātos daudzumus vai lūgt Dalībniekam dokumentus, kas apliecina pirkuma veikšanu. Organizatoram ir tiesības kopā ar izplatītāju, kas pārdeva Produktus Dalībniekam, pārbaudīt faktu, ka Produkti ir iegādāti noteiktos daudzumos, tostarp, jo īpaši faktu, ka ir izsniegti atbilstoši rēķini un nav veikti labojumi, kas attiecīgi samazinātu to pirkumu vērtību, kuri ir pamatā tiesībām saņemt balvu.
 13. Balvu(-as) Dalībniekam piešķir Aģentūra ne vēlāk kā 28.02.2022. Balvu piegādi apstiprina pieņemšanas nodošanas akts, kas jāparaksta Dalībnieka pilnvarotajam pārstāvim.
 14. Dalībnieka iesniegtos rēķinus var attiecināt tikai uz vienu no Organizatora Kampaņām (“Latvijas superbalva” vai “Fungicīda kampaņa”). Personai, kas piedalās kampaņā, skaidri jānorāda, uz kuru kampaņu ir attiecināmi pirkumi. Vienas veidlapas rēķini, nedrīkst tikt izmantoti atkārtoti, otrā kampaņā. Ja Aģentūra šo piefiskē, par to tiek informēts Organizētājs, kā arī dalībnieks nav tiesīgs saņemt balvu. Šis vētējams kā krāpniecības mēģinājums.
 15. Gadījumā, ja rodas problēmas ar 3.3. punktā norādīto balvu pieejamību tirgū (ja rodas neparedzētas problēmas ar piegādi no to piegādātājiem), Organizators patur tiesības Veicināšanas kampaņas laikā mainīt balvas veidu uz līdzīgu īpašību, funkcionalitātes un vērtības balvām.
   

 

4. SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem un attiecas uz Produktu izplatīšanu, iesniedz Izplatītājam, ar kura starpniecību Dalībnieks iegādājies Produktus. Bayer nekādā veidā nav atbildīgs par Izplatītāja darbību vai bezdarbību šajā sakarā.
 2. Citas prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, tostarp šaubas par pirkumu aprēķina pareizību, tiek nosūtītas Organizatoram uz adresi Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Polija, rakstiski vai pa e-pastu uz adresi malgorzata.sroka.ext@bayer.com (ar piezīmi “Sūdzība saistībā ar Veicināšanas kampaņu Latvijas superbalva”) ne vēlāk kā līdz 15.12.2021.
 3. Sūdzības iesniegšanas datums ir datums, kad sūdzība saņemta Organizatora adresē, kas norādīta šī Nolikuma 4.2. punktā, vai kad Organizatora pārstāvja pastkastītē ir redzams e-pasta ziņojums.
 4. Organizators 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc sūdzības saņemšanas izskata iesniegto sūdzību un informē pieteicēju par ieņemto nostāju, nosūtot ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai elektroniski atbildot uz 4.2. punktā norādīto adresi.
 5. Puses apņemas censties atrisināt visus iespējamos ar šo Veicināšanas kampaņu saistītos strīdus pārrunu ceļā. Ja strīds netiek atrisināts mierizlīguma ceļā, strīdus izšķir tiesa, kurai ir kompetence atbilstoši Organizatora juridiskajai adresei.

 

5. ORGANIZATORA ATBILDĪBA

 1. Organizatora atbildība pret Dalībniekiem ir ierobežota līdz to balvu vērtībai, uz kurām Dalībniekam ir tiesības. Lai nerastos šaubas, Organizators nav atbildīgs par balvas priekšmetu tehniskajām kļūmēm vai defektiem.
 2. Organizators nav atbildīgs par to, ka Dalībnieki sniedz nepatiesus datus vai trešās puses datus. Ja tiek sniegti nepatiesi dati vai trešās personas dati, Dalībnieks zaudē tiesības uz balvu.
 3. Organizators nav atbildīgs par interneta funkcionalitāti, ko Dalībnieki izmanto Kampaņas veidlapas nosūtīšanai un ko Organizators izmanto saziņai ar Dalībnieku.
 4. Organizators nav atbildīgs par Kampaņas veidlapām, kas pazaudētas internetā, Kampaņas veidlapās nosūtīto saturu, atsevišķiem datora iestatījumiem un to konfigurācijas metodi, kā arī par interneta piekļuves nodrošinātāju pakalpojumu sniegšanas iestatījumiem vai traucējumiem.
 5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Kampaņas rezultātā (izņemot likumā paredzētās saistības).
 6. Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Kampaņā, ar rakstveida iesniegumu, nosūtot to uz SIA Visas Loterijas, Dzirnavu 37/63, Rīga, LV 1010 vai bayer@loterijas.lv
   

 

6. ATBILDĪBA PAR PASTA PIEGĀDI

 1. Organizators nav atbildīgs par piegādi, pareizību un savlaicīgumu pa pastu vai ar kurjeru, interneta pakalpojumu sniedzēju starpniecību — vēstulēm, telegrammām un citām pakām, kas nosūtītas Organizatora vārdā vai ko Organizators nosūtījis vai kas Organizatoram nosūtītas saistībā ar šo Kampaņu.
 2. Organizators nav atbildīgs par pārkāpumiem, kas saistīti ar balvas aizkavēšanos vai nepiegādāšanu, kas radusies nepareizi norādot adresi un citus datus, kas nepieciešami, lai Dalībnieks saņemtu balvu.
 3. Par balvas saņemšanu katrs dalībnieks tiek informēts individuāli pa uzrādīto tālruņa numuru vai epastu.
 4. Kampaņas organizators nesedz izdevumus, kas Kampaņas dalībniekam rodas saistībā ar piedalīšanos Kampaņā, kā, piemēram, telefona sakaru, pasta, interneta pieslēguma izdevumus.
   

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Dalība Veicināšanas kampaņā ir pilnīgi brīvprātīga. Dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas dalības Veicināšanas kampaņā, tostarp gadījumā, ja viņi nepiekrīt veicināšanas noteikumu izmaiņām.
 2. Būtisku iemeslu dēļ Organizators jebkurā laikā var vienpusēji izbeigt Dalībnieka dalību Programmā bez jebkādas kompensācijas, kas pienākas uz tā rēķina. Iepriekš minētie būtiskie iemesli ir šādi:
  1. Dalībnieks pārkāpj šī Nolikuma nosacījumus;
  2. ja Dalībnieka darbība ir pret Organizatora labo vārdu vai interesēm;
  3. ja Dalībnieks vairs neatbilst nosacījumiem dalībai Veicināšanas kampaņā, jo īpaši: ir pārtraucis uzņēmējdarbību vai mainījis veiktās uzņēmējdarbības profilu; vai
  4. konstatējot citus pārkāpumus, kas var tikt uzskatīti par neatbilstošiem Programmas darbības laikā, jo īpaši: pastāv pamatotas aizdomas, ka pirkumi tiek veikti šķietami tikai balvas iegūšanai, t. i., negodīgā vai Nolikuma nosacījumiem neatbilstošā veidā vai jebkādā citā veidā, kas rada šaubas par balvas piešķiršanas pamata esamību.
 3. Izbeigšana jāveic rakstiski, norādot dalības Programmā izbeigšanas iemeslu.
 4. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka tikai Bayer un Veicināšanas kampaņā iesaistīto Dalībnieku tiesības un pienākumus tajā norādītajā apjomā. Organizators interpretē šo Nolikumu. Ja rodas šaubas par to saturu, Dalībnieks jebkurus jautājumus var nosūtīt uz šādu adresi: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Polija, rakstiski vai pa e-pastu uz adresi malgorzata.sroka.ext@bayer.com.
 5. Bayer patur tiesības ieviest izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos un pārtraukt vai apturēt Veicināšanas kampaņu, nenorādot iemeslus. Bayer paziņo Dalībniekam, kas piedalās Kampaņā, divas nedēļas iepriekš par tās priekšlaicīgu izbeigšanu, apturēšanu vai izmaiņām ierastajā saziņas veidā ar konkrēto Dalībnieku. Nolikuma grozījumi nedrīkst pārkāpt Dalībnieku noteiktās tiesības.
 6. Ja konkrēts Nolikuma nosacījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai neefektīvu, šā noteikuma spēkā neesamība vai neefektivitāte neietekmē pārējo Nolikuma spēkā esamību vai efektivitāti. Organizators pieliks visas pūles, lai aizstātu nederīgo vai neefektīvo nosacījumu ar jaunu, tiesisku nosacījumu.
 7. Reklāmas un veicināšanas materiāli ir informatīvi, saistoši ir tikai Nolikuma noteikumi.
 8. Veicināšanas kampaņas noteikumi un nosacījumi jāpieņem bez atrunām.
 9. Kampaņu reglamentē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

 

Kā piedalīties akcijā?

Lai piedalītos Bayer akcijā, dalībniekiem vispirms jāaizpilda reģistrācijas veidlapa un jāiesniedz rēķinu kopijas, kurās uzskaitīti BAYER produkti.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni + 371 67686540 vai 1189; vai e-pastu: bayer@loterijas.lv.

Reģistrēties
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG