Noteikumi

(turpmāk - veicināšanas kampaņa)

2021. gada 1. janvārī.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

 1. Kampaņas organizators ir uzņēmums Bayer Sp. z o.o., juridiskā adrese: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, ierakstīts Uzņēmumu reģistrā, ko Varšavā uztur Varšavas galvaspilsētas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra 12. uzņēmējdarbības nodaļa, ar KRS [Valsts tiesu reģistra] Nr.: 0000035338, ar pamatkapitālu 151 340 000,00 PLN apmērā, REGON [Valsts Oficiālais uzņēmējdarbības reģistra Nr.]: 010374922, NIP [PVN Nr.]: 526-00-19-068 (“Bayer“ vai “Organizators“).
 2. Veicināšanas kampaņa notiks Latvijā.
 3. Šie Noteikumi un nosacījumi ir dokuments, kurā definēti noteikumi un nosacījumi Dalībnieku dalībai Produktu Veicināšanas kampaņā un izklāstīti Dalībnieka un Organizatora sadarbības noteikumi attiecībā uz Veicināšanas kampaņu.
 4. Veicināšanas kampaņas darbības laiks: no 2021. gada 1. janvāra līdz 30.10.2021. (līdz 13.11.2021., ņemot vērā sūdzību iesniegšanas kārtību).
 5. Veicināšanas kampaņa ir paredzēta lauksaimniekiem un uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisku darbību un nenodarbojas ar produktu tālākpārdošanu (turpmāk tekstā — “Dalībnieki”). Veicināšanas kampaņā var piedalīties tikai uzņēmējs (uzņēmumu īpašnieki, ja tie darbojas kā saimnieciskās darbības veicēji), dalībnieks nevar būt patērētājs piemērojamo tiesību aktu izpratnē. Kampaņā nedrīkst piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kas iegādājas produktus izplatīšanai, kā arī lauksaimniecības kooperatīvi, taču kampaņā drīkst piedalīties atsevišķi kooperatīvu biedri, kas tieši izmanto BAYER augu aizsardzības produktus.
 6. Turklāt kampaņā nevar piedalīties šādas personas: uzņēmēji, kas ir Organizatora vai Aģentūras iestāžu darbinieki un biedri.
 7. Kampaņas produkti ir tālāk norādītie Bayer produkti: Aliette®, Ascra Xpro®, Falcon® Forte, Infinito®, Input®, Input® Triple, Leimay, Previcur® Energy, Propulse®, Prosaro®, Serenade® ASO, Tilmor®, Variano Xpro®, Siltra Xpro®. Izslēgtais produkts: Folicur® (turpmāk tekstā kopā — “Produkti”). Bayer patur tiesības Veicināšanas kampaņai pievienot citus produktus, un šādā gadījumā Dalībniekam nav atkārtoti jāpieņem šie Noteikumi un nosacījumi.
 8. Šie Noteikumi un nosacījumi būs pieejami pārbaudei visā Programmas darbības laikā Organizatora birojā, tīmekļa vietnē www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv. Nolikuma tekstu var darīt pieejamu arī Organizatora pārstāvji.
 9. Produkti, uz kuriem attiecas veicināšanas pasākumi, būs pieejami pārdošanai, kamēr noliktavās būs to krājumi.
 10. Organizators patur tiesības nodot daļu veicamo darbību ārpakalpojuma sniedzējam — mārketinga aģentūrai (turpmāk tekstā — “Aģentūra”). Aģentūras nosaukumu, tās aktuālo e-pasta adresi Organizators norādīs vēlāk, bet ne vēlāk kā 01.07.2021.
 11. Balvām paredzētais budžets, ko norādījis Organizators, ir ierobežots, tādēļ Dalībnieku skaits ir ierobežots. Ja pieteikumu iesniedz vairāk ieinteresētu personu nekā atļauj paredzētais budžets, noteicošais ir deklarācijas iesniegšanas datums, kas minēts 2.1. punktā. Organizators nekavējoties informēs personas, kas iesniedz deklarācijas, par pieteikumu pieņemšanas posma beigām. Organizators nav atbildīgs par to struktūru prasībām, kuras, neņemot vērā šajā Nolikumā noteikto nosacījumu izpildi, nepiedalās Veicināšanas kampaņā Dalībnieku skaita ierobežojuma dēļ.

 

2. VEICINĀŠANAS KAMPAŅAS NOTEIKUMI

 1. Jebkura no Nolikuma 1.5. punktā uzskaitītajām personām var pievienoties Veicināšanas kampaņai, Aģentūrai, kas rīkojas Organizatora vārdā, tiešsaistē iesniedzot pieteikumu veidlapu, kas norādīta šīs programmas pielikumā (“Kampaņas veidlapa”). Iesniedzot Kampaņas veidlapu, Dalībnieks piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Kampaņas veidlapas paraugs ir pievienots šiem Noteikumiem. Tiešsaistes reģistrācija, izmantojot veidlapu, tiks izziņota, kā norādīts 1.10. punktā.
 2. Pilnvarotajam Dalībnieka pārstāvim kampaņas veidlapa jāaizpilda, jāapstiprina un jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 15.11.2021. un jānogādā 1.10. punktā minētajai Aģentūrai uz adresi, ko vēlākā kampaņas posmā norādījis Organizators.
 3. Ja Kampaņas veidlapu ir parakstījusi persona, kas nav pilnvarota pārstāvēt Dalībnieku, Kampaņas veidlapai ir jāpievieno pilnvara pārstāvēt Dalībnieku.
 4. Fiziska persona, kas paziņo par dalību Veicināšanas kampaņā saskaņā ar šī Nolikuma nosacījumiem, ziņo par konkrēta uzņēmēja dalību Kampaņā, nevis savu dalību.
 5. Saņemot Kampaņas veidlapu, Aģentūra Bayer vārdā apstiprinās Dalībnieka dalību kampaņā. Ja apstiprinājums netiek saņemts, Dalībniekam ir jāsazinās ar Bayer pārstāvi.
 6. Kampaņas veidlapa, ko iesniedzis Dalībnieks, kurš nepiekrīt personas datu apstrādei šī Nolikuma mērķiem saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, nav derīga.
 7. Nepilnīga vai nepareizi aizpildīta Kampaņas veidlapa liedz piedalīties Veicināšanas kampaņā.
 8. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu Kampaņas veidlapu.
 9. Dalībnieks, kas piedalās programmā, dalības laikā apņemas atjaunināt savus datus, aktualizējot Kampaņas veidlapu, atbilstoši faktiskajam stāvoklim.
 10. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt Dalībnieka Kampaņas veidlapā sniegto datu pareizību vai tos atjaunināt, un šādam nolūkam pieprasīt no Dalībnieka papildu datus un dokumentus. Ja Dalībnieks sniedz nepatiesus datus, Organizators ir tiesīgs pārtraukt Dalībnieka dalību Veicināšanas kampaņā.

 

3. BALVAS

 1. Dalībnieks, kurš 3.3. punktā norādītajos daudzumos no pilnvarotiem Bayer izplatītājiem, kas definēti 3.2. punktā, iegādājās Produktus, ir tiesīgs saņemt balvu.
 2. Produkti ir jāiegādājas no jebkura pārdevēja, kas atrodas Latvijā un ir tiesīgs pārdot un izplatīt Bayer augu aizsardzības produktus.
 3. Gadījumā, ja Dalībnieks iegādājas:
  1. 150 L Bayer fungicīdu, kas uzskaitīti 1.7. punktā, Dalībniekam ir tiesības saņemt balvu — akumulatora radio Makita;
  2. 300 L Bayer fungicīdu, kas uzskaitīti 1.7. punktā, Dalībniekam ir tiesības saņemt balvu — akumulatora zāles trimmeri Makita.
 4. Turklāt, ja Dalībnieks ir fiziska persona, šāda Dalībnieka vārdā tiek samaksāts ienākuma nodoklis. Balvas kopsumma un attiecīgā ienākuma nodokļa summa veido balvas kopējo vērtību. Ienākuma nodokli Aģentūra deklarēs un samaksās tieši nodokļu iestādēm.
 5. Ja Dalībnieka attiecīgā pirkuma apmērs ir lielāks, ir iespējams iegūt arī vairākas balvas.
 6. Gadījumā, ja Dalībnieki ir tiesīgi saņemt balvu par augstāka līmeņa pirkumiem, Organizators ar Bayer pārstāvja piekrišanu ļauj Dalībniekam saņemt vairāk balvu par mazākiem pirkumiem (piemēram, 300 L pirkumu gadījumā Dalībnieks ir tiesīgs un var izvēlēties 2 balvas par 150 L pirkumu).
 7. Balvu nevar apmainīt pret līdzvērtīgu balvu (ieskaitot skaidru naudu vai natūrā). Dalībnieka tiesības pieprasīt balvas saņemšanu nav nododamas tālāk. Dalībniekam nav tiesību rezervēt balvas īpašās īpašības vai saņemt jebkādu citu balvu, izņemot šajos Noteikumos noteikto.
 8. Dalībnieks apstiprina pirkumus, iesniedzot Aģentūrai apstiprinājumu par iegādāto produktu daudzumu, kā norādīts 9.–11. punktā turpmāk.
 9. Dalībniekam ir pienākums nosūtīt Aģentūrai rēķinus, kas apstiprina Produktu iegādi. Tie jānosūta skenētā veidā uz Aģentūras e-pasta adresi. Par attiecīgo dokumentu aizpildīšanu un iesniegšanu pilnībā atbild Kampaņas Dalībnieks, nevis izplatītājs, no kura ir iegūti Kampaņas Produkti. Pirkuma dokumenta izdošanas datumam jāietilpst 1.4. punktā noteiktajā Kampaņas termiņā. Pirkuma dokumentu skenējumu/fotoattēlu iesniegšanas termiņš ir 15.11.2021. Nosūtāmajiem dokumentiem jāietver visi dati, kas noteikti valsts nodokļu tiesību aktos.
 10. Pirkuma dokumenti, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa beigām, netiek iekļauti pirkuma kopējā summā. Dalībnieki apliecina, ka to reģistrētie pirkumi ir derīgi, pareizi un tiem ir pirkumu apliecinošu dokumentu oriģināli (pirkuma kvīts vai pirkuma rēķins). Dalībniekiem ir stingri aizliegts negodīgi ietekmēt rezultātus.
 11. Ja Dalībnieks nav iesniedzis informāciju vai dokumentus, kas apstiprina tiesības uz godalgu, vai Organizatoram ir šaubas par godalgas pienākšanos, 3.13. punktā norādītais godalgas piešķiršanas datums tiek attiecīgi atlikts. Ja rodas šaubas par to, vai Dalībnieks atbilst visiem šajā Nolikumā izklāstītajiem nosacījumiem, Organizators ir tiesīgs apturēt balvas piešķiršanu, līdz Dalībnieks pierāda, ka attiecīgie nosacījumi ir izpildīti.
 12. Dalībnieks sniedz neatsaucamu piekrišanu nosūtīto ziņojumu attiecībā uz Kampaņas ietvaros iegādāto produktu daudzumu atbilstības pārbaudei. Bayer pārstāvim ir tiesības pārbaudīt no izplatītājiem iegādātos daudzumus vai lūgt Dalībniekam dokumentus, kas apliecina pirkuma veikšanu. Organizatoram ir tiesības kopā ar izplatītāju, kas pārdeva Produktus Dalībniekam, pārbaudīt faktu, ka Produkti ir iegādāti noteiktos daudzumos, tostarp jo īpaši faktu, ka ir izsniegti atbilstoši rēķini un nav veikti labojumi, kas attiecīgi samazinātu to pirkumu vērtību, kuri ir pamatā tiesībām saņemt balvu.
 13. Balvu(-as) Dalībniekam piešķir Aģentūra ne vēlāk kā 28.02.2022. Balvu piegādi apstiprina protokols, kas jāparaksta Dalībnieka pilnvarotajam pārstāvim.
 14. Dalībnieka iesniegtos rēķinus var attiecināt tikai uz vienu no Organizatora Kampaņām (“Latvijas superbalva” vai “Fungicīda kampaņa”). Personai, kas piedalās kampaņā, skaidri jānorāda, uz kuru kampaņu ir attiecināmi pirkumi.

3.A. Gadījumā, ja rodas problēmas ar 3.3. punktā norādīto balvu pieejamību tirgū (ja rodas neparedzētas problēmas ar piegādi no to piegādātājiem), Organizators patur tiesības Veicināšanas kampaņas laikā mainīt balvas veidu uz līdzīgu īpašību, funkcionalitātes un vērtības balvām.

4. SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem un attiecas uz Produktu izplatīšanu, iesniedz Izplatītājam, ar kura starpniecību Dalībnieks iegādājies Produktus. Bayer nekādā veidā nav atbildīgs par Izplatītāja darbību vai bezdarbību šajā sakarā.
 2. Citas prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, tostarp šaubas par pirkumu aprēķina pareizību, tiek nosūtītas Organizatoram uz adresi Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Polija, rakstiski vai pa e-pastu uz adresi malgorzata.sroka.ext@bayer.com (ar piezīmi “Sūdzība saistībā ar Veicināšanas kampaņu Latvijas superbalva”) ne vēlāk kā līdz 15.12.2021.
 3.  Sūdzības iesniegšanas datums ir datums, kad sūdzība saņemta Organizatora adresē, kas norādīta šī Nolikuma 4.2. punktā, vai kad Organizatora pārstāvja pastkastītē ir redzams e-pasta ziņojums.
 4. Organizators 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc sūdzības saņemšanas izskata iesniegto sūdzību un informē pieteicēju par lēmumu, nosūtot ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai elektroniski atbildot uz 4.2. punktā norādīto adresi.
 5. Puses apņemas censties atrisināt visus iespējamos ar šo veicināšanas kampaņu saistītos strīdus pārrunu ceļā. Ja strīds netiek atrisināts mierizlīguma ceļā, strīdus izšķir tiesa, kurai ir kompetence atbilstoši Organizatora juridiskajai adresei.

 

5. ORGANIZATORA ATBILDĪBA

 1. Organizatora atbildība pret Dalībniekiem ir ierobežota līdz to balvu vērtībai, uz kurām Dalībniekam ir tiesības. Lai nerastos šaubas, Organizators nav atbildīgs par balvas priekšmetu tehniskajām kļūmēm vai defektiem.
 2. Organizators nav atbildīgs par to, ka Dalībnieki sniedz nepatiesus datus vai trešās puses datus. Ja tiek sniegti nepatiesi dati vai trešās personas dati, Dalībnieks zaudē tiesības uz balvu.
 3. Organizators nav atbildīgs par interneta funkcionalitāti, ko Dalībnieki izmanto Kampaņas veidlapas nosūtīšanai un ko Organizators izmanto saziņai ar Dalībnieku.
 4. Organizators nav atbildīgs par Kampaņas veidlapām, kas pazaudētas internetā, Kampaņas veidlapās nosūtīto saturu, atsevišķiem datora iestatījumiem un to konfigurācijas metodi, kā arī par interneta piekļuves nodrošinātāju pakalpojumu sniegšanas iestatījumiem vai traucējumiem.
 5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Kampaņas rezultātā (izņemot likumā paredzētās saistības).  

 

6. ATBILDĪBA PAR PASTA PIEGĀDI

 1. Organizators nav atbildīgs par piegādi, pareizību un savlaicīgumu pa pastu vai ar kurjeru, interneta pakalpojumu sniedzēju starpniecību — vēstulēm, telegrammām un citām pakām, kas nosūtītas Organizatora vārdā vai ko Organizators nosūtījis vai kas Organizatoram nosūtītas saistībā ar šo Kampaņu.
 2. Organizators nav atbildīgs par pārkāpumiem, kas saistīti ar balvas aizkavēšanos vai nepiegādāšanu, kas radusies nepareizi norādot adresi un citus datus, kas nepieciešami, lai Dalībnieks saņemtu balvu.

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Dalība veicināšanas kampaņā ir pilnīgi brīvprātīga. Dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas dalības Veicināšanas kampaņā, tostarp gadījumā, ja viņi nepiekrīt veicināšanas noteikumu izmaiņām.
 2. Būtisku iemeslu dēļ Organizators jebkurā laikā var vienpusēji izbeigt Dalībnieka dalību Programmā bez jebkādas kompensācijas, kas pienākas uz tā rēķina. Iepriekš minētie būtiskie iemesli ir šādi:
  1. Dalībnieks pārkāpj šī Nolikuma nosacījumus;
  2. ja Dalībnieka darbība ir pret Organizatora labo vārdu vai interesēm;
  3. ja Dalībnieks vairs neatbilst nosacījumiem dalībai Veicināšanas kampaņā, jo īpaši: ir pārtraucis uzņēmējdarbību vai mainījis veiktās uzņēmējdarbības profilu; vai
  4. konstatējot citus pārkāpumus, kas var tikt uzskatīti par neatbilstošiem Programmas darbības laikā, jo īpaši: pastāv pamatotas aizdomas, ka pirkumi tiek veikti šķietami tikai balvas iegūšanai, t. i., negodīgā vai Nolikuma nosacījumiem neatbilstošā veidā vai jebkādā citā veidā, kas rada šaubas par balvas piešķiršanas pamata esamību.
 3. Izbeigšana jāveic rakstiski, norādot dalības Programmā izbeigšanas iemeslu.
 4. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka tikai Bayer un Veicināšanas kampaņā iesaistīto Dalībnieku tiesības un pienākumus tajā norādītajā apjomā.Organizators interpretē šo Nolikumu. Ja rodas šaubas par to saturu, Dalībnieks jebkurus jautājumus var nosūtīt uz šādu adresi: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Polija, rakstiski vai pa e-pastu uz adresi malgorzata.sroka.ext@bayer.com.
 5. Bayer patur tiesības ieviest izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos un pārtraukt vai apturēt Veicināšanas kampaņu, nenorādot iemeslus. Bayer paziņo Dalībniekam, kas piedalās Kampaņā, divas nedēļas iepriekš par tās priekšlaicīgu izbeigšanu, apturēšanu vai izmaiņām ierastajā saziņas veidā ar konkrēto Dalībnieku. Nolikuma grozījumi nedrīkst pārkāpt Dalībnieku noteiktās tiesības.
 6. Ja konkrēts Nolikuma nosacījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai neefektīvu, šā noteikuma spēkā neesamība vai neefektivitāte neietekmē pārējo Nolikuma spēkā esamību vai efektivitāti. Organizators pieliks visas pūles, lai aizstātu nederīgo vai neefektīvo nosacījumu ar jaunu, tiesisku nosacījumu.
 7. Reklāmas un veicināšanas materiāli ir informatīvi, saistoši ir tikai Nolikuma noteikumi.
 8. Noteikumus un nosacījumus jāpieņem bez atrunām.
 9. Kampaņu reglamentē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG