VEICINĀŠANAS KAMPAŅAS “Nodrošini ražu ar Bayer produktiem”

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

(01.01.2023.)

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1. Kampaņas organizators ir uzņēmums Bayer Sp. z o.o., juridiskā adrese: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, ierakstīts Uzņēmumu reģistrā, ko Varšavā uztur galvaspilsētas Varšavas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra 12. uzņēmējdarbības nodaļa, ar KRS [Valsts tiesu reģistra] Nr.: 0000035338, ar pamatkapitālu 151 340 000,00 PLN apmērā, REGON [Valsts Oficiālais uzņēmējdarbības reģistra Nr.]: 010374922, NIP [PVN Nr.]: 526-00-19-068 (“Bayer“ vai “Organizators“).

2. Veicināšanas kampaņa notiks Latvijā.

3. Kampaņas produkti ir zemāk tabulā norādītie Bayer produkti (turpmāk tekstā kopā — “Produkti”).Produktu saraksts var tikt mainīts kampaņas laikā.

Produkts

Punkti par 1 l vai 1 kg

Aliette

25

Ascra Xpro

80

Attribut

450

Bariton Super

45

Betanal

20

Incelo (3kg) + Biopower (15L)

860*

Cerone

20

Decis Mega

30

Delaro Forte

50

Estet

15

Falcon Forte

40

Fenix

25

Folicur

20

Grodyl

700

Hussar Activ Plus

60

Infinito

25

Input

80

Input triple

85

Komplet

110

Maister Power

45

Mateno Duo

30

MCPA Super

10

Movento

100

Previcur Energy

65

Propulse

80

Prosaro

45

Puma+Actirob

165

Redigo Pro

45

Sekator

100

Serenade ASO

15

Targa Super

15

Tilmor

35

Variano Xpro

45

* 860 punkti tiek piemēroti Incelo 3 kg + Biopower 15 l komplektam un nevis atsevišķi par Incelo 1 kg.

4. Šie Noteikumi un nosacījumi ir dokuments, kurā definēti noteikumi un nosacījumi Dalībnieku dalībai Produktu Veicināšanas kampaņā un izklāstīti Dalībnieka un Organizatora sadarbības noteikumi attiecībā uz Veicināšanas kampaņu.

5. Veicināšanas kampaņas darbības laiks: no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023. gada 31. decembri.

6. Pretenziju iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 15. februāris. Pretenzijas jāsūta rakstiski – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010 vai bayer@loterijas.lv) līdz 2024. gada 15. februārim ar norādi “Veicināšanas kampaņa “Nodrošini ražu ar Bayer produktiem””. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, netiks izskatītas.

7. Veicināšanas kampaņa ir paredzēta lauksaimniekiem un uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisku darbību un nenodarbojas ar produktu tālākpārdošanu (turpmāk tekstā — “Dalībnieki”). Veicināšanas kampaņā var piedalīties tikai uzņēmēji (juridiskas personas un fiziskas personas, ja tās darbojas kā saimnieciskās darbības veicēji).

8. Kampaņā nedrīkst piedalīties:

  • fiziskas vai juridiskas personas, kas iegādājas produktus izplatīšanai, kā arī lauksaimniecības kooperatīvi, taču kampaņā drīkst piedalīties atsevišķi kooperatīvu biedri, kas tieši izmanto BAYER augu aizsardzības produktus.
  • fiziskas vai juridiskas personas, kas ir Organizatora vai Aģentūras iestāžu darbinieki un biedri.

9. Šie Noteikumi un nosacījumi būs pieejami pārbaudei visā Veicināšanas kampaņas laikā Organizatora birojā, tīmekļa vietnē www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv. Nolikuma tekstu var darīt pieejamu arī Organizatora pārstāvji.

10. Produkti, kas piedalās kampaņā, var būt pieejami tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Kampaņā.

11. Organizators patur tiesības nodot daļu veicamo darbību ārpakalpojuma sniedzējam — SIA Visas Loterijas, t. 67686540, bayer@loterijas.lv (turpmāk tekstā — “Aģentūra”).

12. Kampaņa var tik pārtraukta par to informējot www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv, pieteikumi, kas tiek iesniegti pēc kampaņas pārtraukšanas, netiek akceptēti. Dalībnieks tiek informēts par to.

 

2. VEICINĀŠANAS KAMPAŅAS NOTEIKUMI

1. Reģistrēties kampaņai var tīmekļa vietnēs www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv vai nosūtot pieteikumu epastā bayer@loterijas.lv.

2. Reģistrācija kampaņai notiek no 2023. gada 3. aprīļa līdz 2024. gada 15. janvārim.

3. Ja Kampaņas veidlapu ir aizpildījusi persona, kas nav pilnvarota pārstāvēt Dalībnieku, tad personas dalību Kampaņā apstiprina dalībnieka pilnvarotais pārstāvis.

4. Fiziska persona, kas paziņo par dalību Veicināšanas kampaņā saskaņā ar šī Nolikuma nosacījumiem, ziņo par konkrēta uzņēmēja dalību Kampaņā, nevis savu dalību.

5. Saņemot Kampaņas veidlapu, Aģentūra Bayer vārdā apstiprinās Dalībnieka dalību kampaņā. Ja apstiprinājums netiek saņemts, Dalībniekam ir jāsazinās ar Aģentūru pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai sūtot ziņu uz epastu bayer@loterijas.lv.

6. Kampaņas veidlapa, ko iesniedzis Dalībnieks, kurš nepiekrīt personas datu apstrādei šī Nolikuma mērķiem saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, nav derīga.

7. Nepilnīga vai nepareizi aizpildīta Kampaņas veidlapa liedz piedalīties Veicināšanas kampaņā.

8. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt vairākas Kampaņas veidlapas.

9. Dalībnieks, kas piedalās Veicināšanas kampaņā, dalības laikā apņemas atjaunināt savus datus, aktualizējot Kampaņas veidlapu, atbilstoši faktiskajam stāvoklim.

10. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt Dalībnieka Kampaņas veidlapā sniegto datu pareizību vai tos atjaunināt, un šādam nolūkam pieprasīt no Dalībnieka papildu datus un dokumentus. Ja Dalībnieks sniedz nepatiesus datus, Organizators ir tiesīgs pārtraukt Dalībnieka dalību Veicināšanas kampaņā.

 

3. BALVAS

1. Dalībnieks, kurš atbilstoši 3.3. punktā norādītajā kārtībā pieteicis no pilnvarotiem Bayer izplatītājiem, kas definēti 3.2. punktā, iegādājās Produktus, ir tiesīgs saņemt balvu.

2. Produkti ir jāiegādājas no jebkura pārdevēja, kas atrodas Latvijā un ir tiesīgs pārdot un izplatīt Bayer augu aizsardzības produktus.

3. Nosacījumi, kuri dod tiesības saņemt balvu:

a. Iegādājoties 1.5. punktā minētā laika periodā 1.3. punktā tabulā norādītos produktus, katra produkta iegādātais apjoms tiek reizināts ar 1.3. punktā tabulā norādītā produktam atbilstošo punktu daudzumu. Punkti tiek krāti visā 1.5. punktā minētā periodā. Kampaņai noslēdzoties, punkti, kuri netiks iemainīti pret balvām, tiks dzēsti.

b. Punkti tiek krāti un summēti līdz kampaņas noslēgšanās datumam, kas ir 2023. gada 31. decembris. Tie punkti, kuri tiks sakrāti piesakot produktus līdz2023. gada 30. novembrim, tiks reizināti ar koeficientu 1,1 (sakrātais punktu skaits tiks palielināts par 10%). Punkti, kuri tiks sakrāti piesakot produktus no 2023. gada 1. decembrim līdz 2024. gada 15. janvārim, tiks reizināti ar koeficientu 0,8 (punktu skaits samazināsies par 20%).

c. Pēc rezultātu apkopošanas un paziņošanas dalībniekiem, sakrātie punkti tiek mainīti pret balvām. Iegūtās balvas vērtība tiek aprēķināta pēc formulas 100 punkti ir vienlīdzīgi 1 (vienam) EUR, veicot noapaļošanu līdz 1 (vienam) EUR,

d. Dalībniekam ir tiesības pieteikties kampaņai un saņemt balvu, ja 1.5. minētajā periodā ir iegādāti Bayer produkti par vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro), tai skaitā PVN. Minētā summa var tik sasniegta ar vairākiem pirkumiem – vairākiem pirkumu apliecinošiem dokumentiem (pirkuma kvītis vai pirkuma rēķini).

4. Kampaņas dalībniekam ir tiesības izvēlētiesKampaņas balvas 3.3. punktā aprakstītajā vērtībā: iepirkšanās centra “Akropole” dāvanu karti, vai arī dāvanu karti no ceļojumu aģentūras (ceļojumu aģentūru izvēlas Bayer). Saņemot balvu no abiem balvu piegādātājiem, minimālā viena piegādātāja dāvanu kartes vērtība ir ne mazāka par 100 EUR.

5. Turklāt, ja Dalībnieks ir fiziska persona, šāda Dalībnieka vārdā tiek samaksāts ienākuma nodoklis. Balvas kopsumma un attiecīgā ienākuma nodokļa summa veido balvas kopējo vērtību. Ienākuma nodokli Aģentūra deklarēs un samaksās tieši nodokļu iestādēm.

6. Kampaņā nav noteikti nākamās balvas lieluma sliekšņi, kā arī nav noteikts maksimāli iegūstamās balvas apjoms.

7. Kampaņas rīkotājiem Dalībnieka Kampaņas laikā iegūtā balva pēc Dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē balvas vērtība skaidrā naudā.

8. Dalībnieks apstiprina veiktos pirkumus, iesniedzot Aģentūrai apstiprinājumu par iegādāto Produktu daudzumu, kā norādīts 3.9.–3.12. punktā turpmāk.

9. Dalībniekam ir pienākums nosūtīt Aģentūrai rēķinus, kas apstiprina Produktu iegādi. Tie jānosūta skenētā veidā uz Aģentūras e-pasta adresi vai jāpievieno reģistrācijas veidlapai. Par attiecīgo dokumentu aizpildīšanu un iesniegšanu pilnībā atbild Dalībnieks, nevis izplatītājs, no kura ir iegūti Kampaņas Produkti. Pirkuma dokumenta izdošanas datumam jāietilpst 1.5. punktā noteiktajā Kampaņas termiņā. Pirkuma dokumentu skenējumu/fotoattēlu iesniegšanas termiņš ir 15.01.2024. Nosūtāmajiem dokumentiem jāietver visi dati, kas noteikti valsts nodokļu tiesību aktos.

10. Pirkuma dokumenti, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa beigām, netiek iekļauti pirkuma kopējā summā. Piedaloties Veicināšanas kampaņā, Dalībnieki apliecina, ka to reģistrētie pirkumi ir derīgi, pareizi un tiem ir pirkumu apliecinošu dokumentu oriģināli (pirkuma kvīts vai pirkuma rēķins). Dalībniekiem ir stingri aizliegts negodīgi ietekmēt rezultātus.

11. Ja Dalībnieks nav iesniedzis informāciju vai dokumentus, kas apstiprina tiesības uz balvu, vai Organizatoram ir šaubas par balvas pienākšanos, 3.14. punktā norādītais balvas piešķiršanas datums tiek attiecīgi atlikts. Ja rodas šaubas par to, vai Dalībnieks atbilst visiem šajā Nolikumā izklāstītajiem nosacījumiem, Organizators ir tiesīgs apturēt balvas piešķiršanu, līdz Dalībnieks pierāda, ka attiecīgie nosacījumi ir izpildīti.

12. Dalībnieks sniedz neatsaucamu piekrišanu nosūtīto ziņojumu attiecībā uz Kampaņas ietvaros iegādāto produktu daudzumu atbilstības pārbaudei. Bayer pārstāvim ir tiesības pārbaudīt no izplatītājiem iegādātos daudzumus vai lūgt Dalībniekam dokumentus, kas apliecina pirkuma veikšanu. Organizatoram ir tiesības kopā ar izplatītāju, kas pārdeva Produktus Dalībniekam, pārbaudīt faktu, ka Produkti ir iegādāti noteiktos daudzumos, tostarp jo īpaši faktu, ka ir izsniegti atbilstoši rēķini un nav veikti labojumi, kas attiecīgi samazinātu to pirkumu vērtību, kuri ir pamatā tiesībām saņemt balvu.

13. Balvu(-as) Dalībniekam piešķir Aģentūra ne vēlāk kā 15.04.2024. Balvu piegādi apstiprina pieņemšanas nodošanas akts, kas jāparaksta Dalībnieka pilnvarotajam pārstāvim.

14. Organizators patur tiesības Veicināšanas kampaņas laikā mainīt balvas veidu uz līdzīgu īpašību, funkcionalitātes un vērtības balvām.

15. Balvas formātu (karte, kupons, utt.) un Balvas izmantošanas noteikumus nosaka tās izsniedzējs. Kuponu (kartes) izmantošanas noteikumi, kas ir spēkā šo noteikumu publicēšanas dienā, pieejami izsniedzēja mājas lapā.

16. Balva būs derīga kupona (kartes) izsniedzēja norādītajā periodā. Dalībniekam būs patstāvīgi jāapstiprina tā derīguma termiņš tā izdevējam.

17. Organizatorisku apsvērumu dēļ Dalībnieks līdz 2024. gada 31. janvārim apstiprinās Rīkotājam Balvas veidu, vai viņš izvēlas kuponu iepirkšanās centrs Akropole vai ceļojumu aģentūras kuponu. Dalībnieka izvēlēto Balvas veidu pēcpaziņošanas Rīkotājam mainīt nevar.

 

4. SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem un attiecas uz Produktu izplatīšanu, iesniedz Izplatītājam, ar kura starpniecību Dalībnieks iegādājies Produktus. Bayer nekādā veidā nav atbildīgs par Izplatītāja darbību vai bezdarbību šajā sakarā.

2. Citas prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, tostarp šaubas par pirkumu aprēķina pareizību, tiek nosūtītas Organizatoram uz adresi Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Polija, rakstiski vai pa e-pastu uz adresi bayer@loterijas.lv (ar piezīmi “Sūdzība saistībā ar Veicināšanas kampaņu Fungicīds”) ne vēlāk kā līdz 15.02.2024.

3. Sūdzības iesniegšanas datums ir datums, kad sūdzība saņemta Organizatora adresē, kas norādīta šī Nolikuma 4.2. punktā, vai kad Organizatora pārstāvja pastkastītē ir redzams e-pasta ziņojums.

4. Organizators 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc sūdzības saņemšanas izskata iesniegto sūdzību un informē pieteicēju par lēmumu, nosūtot ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai elektroniski atbildot uz sūdzības iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.

5. Puses apņemas censties atrisināt visus iespējamos ar šo Veicināšanas kampaņu saistītos strīdus pārrunu ceļā. Ja strīds netiek atrisināts mierizlīguma ceļā, strīdus izšķir tiesa, kurai ir kompetence atbilstoši Organizatora juridiskajai adresei.

 

5. ORGANIZATORA ATBILDĪBA

1. Organizatora atbildība pret Dalībniekiem ir ierobežota līdz to balvu vērtībai, uz kurām Dalībniekam ir tiesības. Organizators nav atbildīgs par balvas priekšmetu tehniskajām kļūmēm vai defektiem.

2. Organizators nav atbildīgs par to, ka Dalībnieki sniedz nepatiesus datus vai trešās puses datus. Ja tiek sniegti nepatiesi dati vai trešās personas dati, Dalībnieks zaudē tiesības uz balvu.

3. Organizators nav atbildīgs par interneta funkcionalitāti, ko Dalībnieki izmanto Kampaņas veidlapas nosūtīšanai un ko Organizators izmanto saziņai ar Dalībnieku.

4. Organizators nav atbildīgs par Kampaņas veidlapām, kas pazaudētas internetā, Kampaņas veidlapās nosūtīto saturu, atsevišķiem datora iestatījumiem un to konfigurācijas metodi, kā arī par interneta piekļuves nodrošinātāju pakalpojumu sniegšanas iestatījumiem vai traucējumiem.

5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Kampaņas rezultātā (izņemot likumā paredzētās saistības).

6. Organizatora atbildība aprobežojas ar Dalībnieka balvas nodrošināšanu. Dalībnieks vai viņa norādītās personas veic brauciena rezervāciju attiecīgi iepriekš paša izvēlētajā datumā. Balvu Dalībnieks izmanto saskaņā ar tās izsniedzēju saskaņotā veidā un tā piedāvāto pakalpojumu ietvaros. Jo īpaši Organizators nav atbildīgs par: a) Dalībnieka nespēju pareizi izņemt Organizatora nosūtīto Balvu; b) nespēju izmantot Balvu izvēlētajā laikā; c) ceļojuma atcelšanu un nespēju to īstenot Balvu izņemot citā laikā.

7. Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Kampaņā, ar rakstveida iesniegumu, nosūtot to uz SIA Visas Loterijas, Dzirnavu 37/63, Rīga, LV 1010 vai bayer@loterijas.lv

 

6. ATBILDĪBA PAR PASTA PIEGĀDI

1. Organizators nav atbildīgs par piegādi, pareizību un savlaicīgumu pa pastu vai ar kurjeru, interneta pakalpojumu sniedzēju starpniecību — vēstulēm, telegrammām un citām pakām, kas nosūtītas Organizatora vārdā vai ko Organizators nosūtījis vai kas Organizatoram nosūtītas saistībā ar šo Kampaņu.

2. Organizators nav atbildīgs par pārkāpumiem, kas saistīti ar balvas aizkavēšanos vai nepiegādāšanu, kas radusies nepareizi norādot adresi un citus datus, kas nepieciešami, lai Dalībnieks saņemtu balvu.

3. Par balvas saņemšanu katrs dalībnieks tiek informēts individuāli pa uzrādīto tālruņa numuru vai epastu.

4. Kampaņas organizators nesedz izdevumus, kas Kampaņas dalībniekam rodas saistībā ar piedalīšanos Kampaņā, kā, piemēram, telefona sakaru, pasta, interneta pieslēguma izdevumus.

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Dalība veicināšanas kampaņā ir pilnīgi brīvprātīga. Dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas dalības Veicināšanas kampaņā, tostarp gadījumā, ja viņi nepiekrīt veicināšanas noteikumu izmaiņām.

2. Būtisku iemeslu dēļ Organizators jebkurā laikā var vienpusēji izbeigt Dalībnieka dalību Veicināšanas kampaņā bez jebkādas kompensācijas. Iepriekš minētie būtiskie iemesli ir šādi:

a) Dalībnieks pārkāpj šī Nolikuma nosacījumus;

b) ja Dalībnieka darbība ir pret Organizatora labo vārdu vai interesēm;

c) ja Dalībnieks vairs neatbilst nosacījumiem dalībai Veicināšanas kampaņā, jo īpaši: ir pārtraucis uzņēmējdarbību vai mainījis veiktās uzņēmējdarbības profilu; vai

d) konstatējot citus pārkāpumus, kas var tikt uzskatīti par neatbilstošiem Veicināšanas kampaņas laikā, jo īpaši: pastāv pamatotas aizdomas, ka pirkumi tiek veikti šķietami tikai balvas iegūšanai, t. i., negodīgā vai Nolikuma nosacījumiem neatbilstošā veidā vai jebkādā citā veidā, kas rada šaubas par balvas piešķiršanas pamata esamību.

3. Izbeigšana jāveic rakstiski, norādot dalības Veicināšanas kampaņā izbeigšanas iemeslu.

4. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka tikai Bayer un Veicināšanas kampaņā iesaistīto Dalībnieku tiesības un pienākumus tajā norādītajā apjomā.Organizators interpretē šo Nolikumu. Ja rodas šaubas par to saturu, Dalībnieks jebkurus jautājumus var nosūtīt uz šādu adresi: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Polija, rakstiski vai pa e-pastu uz adresi bayer@loterijas.lv

5. Bayer patur tiesības ieviest izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos un pārtraukt vai apturēt Veicināšanas kampaņu, nenorādot iemeslus. Bayer paziņo Dalībniekam, kas piedalās Kampaņā, divas nedēļas iepriekš par tās priekšlaicīgu izbeigšanu, apturēšanu vai izmaiņām ierastajā saziņas veidā ar konkrēto Dalībnieku. Nolikuma grozījumi nedrīkst pārkāpt Dalībnieku noteiktās tiesības.

6. Ja konkrēts Nolikuma nosacījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai neefektīvu, šā noteikuma spēkā neesamība vai neefektivitāte neietekmē pārējo Nolikuma spēkā esamību vai efektivitāti. Organizators pieliks visas pūles, lai aizstātu nederīgo vai neefektīvo nosacījumu ar jaunu, tiesisku nosacījumu.

7. Reklāmas un veicināšanas materiāli ir informatīvi, saistoši ir tikai Nolikuma noteikumi.

8. Veicināšanas kampaņas Noteikumi un nosacījumi jāpieņem bez atrunām.

9. Kampaņu reglamentē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

 

Informācija par kampaņas organizētāju:

Bayer Sp. z.o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Varšava

 

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG